STRONA GŁÓWNA

Efektywność kontroli owadów na fermie trzody chlewnej

artykuł dzięki "The Pig Site"

 

      Skuteczna kontrola owadów jest integralną częścią utrzymania wysokiego stanu zdrowia i wydajności w nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. W numerze 36 serii „Action for Productivity” BPEX wyjaśnia, jak opracować program kontroli owadów.

    Zwalczanie much, karaluchów i innych owadów jest ważne, ponieważ mogą przenosić choroby wśród populacji świń. Populacje much mogą również powodować uciążliwość dla świń i stać się problemem dobrostanu, a także powodować skargi sąsiadów. Skuteczna kontrola jest integralną częścią utrzymania wysokiego zdrowia i wydajności w nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. Posiadanie działającego systemu kontroli również stanowi część standardów właściwej bioasekuracji.

 

      Cele 

 

 • Monitoruj populację much przez cały rok; nie czekaj, aż liczba owadów (much) osiągnie niedopuszczalny poziom, zanim spróbujesz je zmniejszyć.

 • Zidentyfikuj miejsca, w których rozmnażają się owady na twojej fermie i usuwaj materiał organiczny co tydzień.

 • Sporządź zintegrowany plan ochrony przed szkodnikami, który w szczególności odnosi się do much i karaluchów jako szkodników głównych.

      Na fermach trzody chlewnej może występować wiele rodzajów much, ale dominującym i najbardziej zauważalnym gatunkiem jest mucha domowa Musca domestica. Niektórzy producenci mogą uznać je za „normalną” i nieuniknioną konsekwencję produkcji trzody chlewnej. Jednak istnieje wiele negatywnych skutków dużych populacji owadów na zdrowie i dobrostan zwierząt, co sprawia, że ​​wysiłki mające na celu ich zwalczanie są warte zachodu.

     Muchy mogą przenosić szeroką gamę patogenów świń, w tym E. coli, Salmonella, Brachyspira (dyzenteria świń), Lawsonia (zapalenie jelita krętego) i gruźlica, karaluchy mogą przenosić B. hyodysenteriae i PCV2.

        Dorosłe muchy zwykle żyją od jednego do dwóch tygodni, w którym to czasie mogą rozprzestrzeniać patogeny w gospodarstwie na nowe partie świń oraz czyste kojce i karmniki na paszę.

       Naturalna skłonność owadów do wędrowania i ich zdolność do pokonywania odległości kilku mil stwarza im potencjał do rozprzestrzeniania chorób między gospodarstwami.

 

        Cykl życia muchy

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mucha domowa może zakończyć swój cykl życiowy w ciągu zaledwie siedmiu dni, więc w odpowiednich warunkach bardzo duże populacje mogą szybko się rozwijać. Hodowla zwierząt może zapewnić bardzo atrakcyjne warunki dla much, a także innych owadów, z obfitym pokarmem, miejscami rozrodu i ciepłymi temperaturami przez cały rok w ogrzewanych budynkach porodowych i wychowalniach.

Szybkość, z jaką muchy mogą przejść swój cykl życiowy, zależy od temperatury. Ponieważ obornik i gnijący materiał są znacznie cieplejsze niż temperatura otoczenia, mogą rozwijać się znacznie szybciej, niż można by się spodziewać.

 

      Wytyczne dotyczące zarządzania

 

 • Zintegrowana kontrola owadów / much i zarządzanie odchodami,

 • Okresowe stosowanie środków chemicznych, gdy liczba much staje się nie do zniesienia, może spowodować tymczasowy spadek liczby dorosłych much. Jednak ponieważ osobniki dorosłe stanowią tylko 15 procent całej populacji much, wkrótce zostaną one zastąpione nowym pokoleniem.

 

      Aby utrzymać liczbę much na akceptowalnym poziomie przez cały rok, niezbędny jest zintegrowany program kontroli much

 

 • Należy zminimalizować liczbę miejsc lęgowych dostępnych dla much dzięki skutecznej strategii zarządzania odchodami,

 • Mokra i brudna słoma i inny materiał ściółkowy to idealne środowisko do rozrodu much, więc usuwaj je co najmniej dwa razy w tygodniu, aby przerwać siedmiodniowy cykl lęgowy,

 • Zwróć uwagę na miejsca, w których może zbierać się brudny materiał, takie jak rogi i krawędzie kojców oraz pod podajnikami,

 • Larwy nie są w stanie przetrwać w bardzo płynnym oborniku / gnojowicy, jednak szczątki owadów i larw pozwalają muchom rozmnażać się w zbiornikach na gnojowicę,

 • Miejsca składowania padliny muszą być zakryte oraz izolowane, aby uniemożliwić dostęp muchom,

 • Nagromadzenie rozsypanej paszy tworzy idealne miejsca do rozrodu,

 

      Jaki rodzaj kontroli owadów działa najlepiej ?

 

     Program mający na celu zmniejszenie poziomu infestacji jak również ograniczenie liczby owadów po zastosowaniu produktów owadobójczych,

Kontrola przy pomocy produktów chemicznych,

Środki chemiczne ukierunkowane na zwalczanie formy dorosłej owadów tj . przynęty, spraye, farby i mgiełki mogą szybko zmniejszyć liczbę dorosłych much, Pomogą powstrzymać muchy przed składaniem większej liczby jaj oraz rozprzestrzenianiem bakterii i innych patogenów w gospodarstwie.

 

      Larwicydy

 

Zapobiegnie to przekształceniu się larw w dorosłe muchy

Ponieważ znaczny procent populacji much stanowią jaja i larwy, środki larwobójcze stosowane w miejscach rozrodu mogą znacznie zmniejszyć liczbę pojawiających się nowych dorosłych much.

 

          Kontrola nie chemiczna

 

 • Siatki: można je stosować samodzielnie lub skuteczniej w połączeniu ze środkami owadobójczymi
 • Dobra wentylacja: Niewystarczający przepływ powietrza powoduje kondensację w budynkach. W ramach ograniczeń wynikających z potrzeb zwierząt należy utrzymywać możliwie największy przepływ powietrza, aby promować usuwanie wilgoci z obornika i innych pożywek do rozrodu much.
 • Regularnie usuwaj rozsypaną paszę, np. Spod koryt, ślimaków i pojemników na paszę
 • Usuwaj rozlaną gnojowicę i  obornik lub paszę z tych powyższych obszarów,
 • Kompleksowe zarządzanie oznacza, że puste budynki można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, eliminując większość owadów i ich miejsc rozrodu
 • Zredukuj ruch sprzętu między budynkami, aby zmniejszyć ryzyko ponownej infestacji.